مشتریان نرم افزار پاسبان

نمودار بازرسی ایستگاه ها

رضایت‌مندی بهره‌برداران از نرم افزار پاسبان

احتراما بدینوسیله موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی مراقبین ارس آسایش مراتب رضایتمندی خود را در خصوص عملکرد در حوزه ارائه نرم افزار پاسبان و پشتیبانی مربوطه را اعلام داشته و آرزوی توفیق در عرصه های مختلف را از خداوند منان خواستار هستم.
موسسه حفاظتی ارس آسایش
آقای علیزاده
مدیر عامل شرکت حفاظتی ارس آسایش